Головна сторінка » Графік прийому та порядок звернень
Графік прийому

друга, четверта середа місяця

з 15.00 до 16.00

Порядок звернень

Вимоги до звернення

Звернення адресуються органам державної влади й місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить рішення поставлених в зверненнях питань.

В зверненні повинні бути зазначені прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладена суть поставленого питання, зауваження, пропозиції, заяви або скарги, прохання або вимоги.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) або письмовим, відправленим поштою або переданим громадянином в установу особисто або через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до діючого законодавства.

Звернення може бути подане як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Письмове звернення повинне бути підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніше, ніж через 10 днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених ч.1 ст.7 Закону України «Про звернення громадян»*.

Звернення, які не підлягають розгляду та рішенню

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, по якому неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення від того ж самого громадянина по тому ж самому питанню, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, строки розгляду яких передбачені ст.17 Закону України «Про звернення громадян»**, і звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник установи, про що повідомляється особі, що подала звернення.


ВИПИСКА ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН»

* Стаття 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.

Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.

Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.

Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

** Стаття 17. Термін подання скарги

Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.

Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України